Polityka prywatności serwisu internetowego

 1. Definicje 
  Administrator danych osobowych – Goheat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-870), ul. Wronia 45/175, Numer KRS 0000355009. Administrator jest jednocześnie Operatorem Serwisu (właścicielem serwisu).
  Dane osobowe: informacje o zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania na podstawie czynników określających tożsamość takiej osoby wg cech osobowych (fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych) lub technicznych (nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii).
  RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  Serwis: posiadany przez administratora serwis internetowy oraz aplikacje mobilne, do których stosuje się niniejszą politykę .
  Użytkownik: każda osoba fizyczna korzystająca z serwisu, jego funkcjonalności lub usług dostępnych w serwisie.
  Profilowanie: zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny cech osobowych osoby fizycznej, jej sytuacji społecznej i ekonomicznej, zdrowia, preferencji, zainteresowań, zachowania lub lokalizacji.
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowychPrzetwarzanie danych osobowych następuje w celach:
  1. w celu udostępniania treści gromadzonych w serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający na rozpowszechnianiu treści w Internecie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, polegający na analizach aktywności użytkowników i ich preferencji, aby stale poprawiać funkcjonalność serwisu i jakość świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, polegający na ochronie przysługujących mu praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celu świadczenia usług oferowanych przez administratora (w szczególności usługa konta, powiadomienia, obsługa elektroniczna w ramach zawartej między stronami umowy) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  5. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających z prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności norm podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  6. w celach marketingowych własnych oraz Partnerów – w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Dane zbierane automatycznie do personalizowania treści i reklam usług administratora, jak też do personalizowania treści i reklam towarów i usług naszych Partnerów i reklamodawców będą wykorzystywane przez administratora w obrębie serwisu oraz poza nim w ramach remarketingu. Zachowywana jest poufność danych. Zasadniczo serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Podczas korzystania z serwisu mogą być gromadzone informacje: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, identyfikator urządzenia mobilnego (Device ID), identyfikator użytkownika (User ID), typ i wersja programu operacyjnego, a także inne podobne informacje. Administrator wykorzystuje serwisowe pliki cookies oraz pliki cookies dla celów marketingowych (za odrębną zgodą). Dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celu realizacji działań marketingowych:

  1. Treści reklamowej niezależnej od preferencji użytkownika;
  2. Treści reklamowej zgodnej z zainteresowaniami i preferencjami użytkownika.

  W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystywane jest profilowanie. Celem sprawniejszego, bardziej stabilnego i bezpieczniejszego administrowania serwisem, w tym – obsługi usługi hostingowej – informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają zachowaniu w warstwie serwerowej. Zapisowi w zakresie logów serwera mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP oraz HTTPS,
  4. informacje o błędach,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce internetowej użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.

  Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 3. Prawa użytkownika Użytkownikowi serwisu przysługują prawa:
  1. prawo dostępu do treści własnych danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  3. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  W zakresie, w jakim dane osobowe użytkownika przetwarzane są na podstawie jego dobrowolnej zgody, użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody. W braku zgody, administrator nie podejmie działań, których dotyczy ta zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych użytkownik może się kontaktować z administratorem pod adresem mailowym biuro@goheat.pl

 4. Udostępnianie danych osobowych W niektórych sytuacjach dane osobowe użytkownika będą przekazywane podmiotom trzecim, którymi są:
  1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, aby mogli wykonywać ich obowiązki pracownicze lub umowne;
  2. podmioty, którym administrator zleca wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji badań oglądalności serwisu oraz w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkowników, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu;
  3. Partnerzy (lista) – w celu świadczenia usług przez administratora oraz ich ulepszania i analizy administrator korzysta z usług i narzędzi innych podmiotó Podmioty te realizują określone cele administratora, przy czym, w pewnych sytuacjach, mogą przy pomocy danych uzyskanych w serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących;
  4. inni odbiorcy danych – np. podwykonawcy, banki, doradcy, prawnicy otrzymują dane dla poprawy jakości usług administratora, zachowania bezpieczeństwa oraz realizacji uzasadnionych interesów administratora;
  5. organy publiczne w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

  Możliwe, że administrator w oparciu o zawarte umowy przekaże dane osobowe użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ale takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony danych zgodny z RODO. Zasadniczo nie jest celem administratora przekazywanie danych osobowych użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 5. Okres przechowywania danych osobowych Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych następuje w związku z wykonaniem zawartej z administratorem umowy, administrator będzie przetwarzać dane użytkownika przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego i terminy przedawnienia roszczeń. W pozostałym zakresie (z wyłączeniem danych z plików cookies), administrator ma prawo przetwarzać dane użytkownika do czasu cofnięcia udzielonej administratorowi zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do momentu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu ostatniej aktywności użytkownika w serwisie. Dane wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce urządzenia końcowego użytkownika przez okres 1 roku. Użytkownik w każdej chwili ma prawo je usunąć, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Po upływie wskazanych okresów przechowywania dane osobowe użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 6. Bezpieczeństwo danych Administrator prowadzi stale analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnione podmioty. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisu. Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia bez stosownej zgody ich opiekunów prawnych. W razie odnotowania przetwarzania takich danych bez ważnej zgody opiekunów prawnych dane te zostaną możliwie szybko usunięte. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby należycie chronić dane osobowe użytkownika przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, a także przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz utratą. Mimo minimalizacji ryzyka należy wskazać, że żaden sposób elektronicznego przesyłania danych ani elektronicznego lub fizycznego przechowywania danych nie jest w pełni bezpieczny.
 7. Zmiany polityki
  Administrator zastrzega prawo do zmian polityki prywatności w przypadku zmiany swej oferty, charakteru serwisu, zmian technologicznych i innych wymagań związanych z prowadzeniem działalności w Internecie. W przypadku zmiany polityki prywatności użytkownicy będą informowani o tym poprzez stosowne komunikaty na stronie serwisu przez okres 30 dni od dnia wprowadzenia zmian. Pod linkiem Zarządzaj ustawieniami Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Goheat Sp. z o.o. i jej Partnerów. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies i innych podobnych technologii. Pliki te wykorzystywane są m.in. w celu analitycznym, marketingowym oraz celem targetowania reklam. Uzyskane dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Goheat Sp. z o.o. oraz jej Partnerów i/lub zgody użytkownika w celu prowadzenia marketingu własnego, badań analitycznych w celach marketingowych, zapewnienia bezpieczeństwa usług oraz dla dochodzenia praw i roszczeń. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili wycofać. Użytkownikowi przysługuje też prawo dostępu do własnych danych, do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Copyright © 2023 Goheat Sp. z o.o All right reserved.