Grupa pompowa z dużym wymiennikiem płytowym służąca do podgrzewania ciepłej wody użytkowej metodą przepływową

nowoczesna i ekologiczna marka dla Profesjonalnego Instalatora

ZASTOSOWANIE:

Kod: 031320-125-40

Obrazek

Schemat poglądowy
Uwaga!
Schemat nie może zastąpić projektu technicznego przygotowanego przez projektanta z uprawnieniami.
Zapoznaj się przed montażem z instrukcją i warunkami gwarancyjnymi.

Obrazek

Schemat poglądowy
Uwaga!
Schemat nie może zastąpić projektu technicznego przygotowanego przez projektanta z uprawnieniami.
Zapoznaj się przed montażem z instrukcją i warunkami gwarancyjnymi.

Wykresy
Materiały
Złączki ruroweRuraIzolacjaWymiennik ciepłaUszczelkiPompa obiegowa
Stop miedzi
CW617N
MiedźEPPStal nierdzewna AISI 316
L miedź
EPDMŻeliwo

Instalacja

Grupa pompowa z dużym wymiennikiem może być montowana bezpośrednio na zbiorniku buforowym, jeżeli posiada odpowiednie przyłącza
(patrz „Zalecenia”) lub na ścianie w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W przypadku montażu na ścianie należy postępować zgodnie z instrukcjami:

 • Ustalić położenie 4 otworów do wywiercenia w ścianie zgodnie ze schematem na rys. 2;.
 • Wywiercić i włożyć odpowiednie kotwy;.
 • Zdjąć pokrywę i zamocować pompę;.
 • Zamontować zestaw zaworów przyłączeniowych (opcja) zgodnie z Rys.1;.
 • Jeśli dostępny jest zestaw recyrkulacji (opcyjny), zainstalować pompę recyrkulacyjną i umieść czujnik temperatury recyrkulacji (TR / P4 dostarczany oddzielnie) jak pokazano na rys. 1;.
 • Podłączyć przewody zgodnie ze schematem na rys.3.
Schematy

Okablowanie
Jednostka sterująca jest dostarczana z okablowaniem. Kabel zasilający należy podłączyć do sieci 230 VAC dopiero po wcześniejszym
podłączeniu czujników temperatury, zaworu rozdzielającego, styku dla dodatkowej funkcji termostatu i, jeśli występuje, zespołu
recyrkulacji z czujnikiem. Do szybkiego i łatwego podłączenia czujników temperatury i zaworów mieszających nie jest konieczna obsługa
jednostki sterującej a wystarczy tylko włożyć przewody do automatycznych złączy w skrzynce z czujnikami.
Czynności te muszą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel.
Podczas instalacji postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

✓ Podłączenie czujników (wszystkie PT1000) do odpowiedniej skrzynki z czujnikami
(opcja dodatkowo płatna)
Wszystkie połączenia należy wykonać za pomocą zacisków wewnątrz „skrzynki z czujnikami”, zgodnie ze
schematem Rys. 4. Skrzynka z czujnikami musi być przymocowana d o ściany w pobliżu pompy.
S4: Głęboki czujnik temperatury TT/S2 dla zbiornika buforowego (w pozycji średnio-wysokiej);
S5: Głęboki czujnik temperatury TT/S2 dla zbiornika buforowego (w pozycji średniej) (*);
Uziemienie: Podłączyć drugi kabel (biały) czujnika.
Uziemienie: Podłącz drugi kabel ( fioletowy) czujnika.
(*) If S6 < S5 → R3I = 230 V If S6 > S5 → R3 = 230 V

✓ Podłączenie przekaźników do odpowiedniej skrzynki z przekaźnikami (opcja dodatkowo płatna)
Wszystkie połączenia należy wykonać za pomocą zacisków wewnątrz „skrzynki z przekaźnikami”, zgodnie ze
schematem na rys. 5. Skrzynka z przekaźnikami musi być przymocowana do ściany w pobliżu pompy.
N: przewód neutralny;
PE: Uziemienie;
R1: Funkcja termostatu (wyjście 230V) do uruchomienia źródła energii;
R3: Wyjście 230 V (NO) dla zaworu rozdzielającego, styk zamienny z R3I
R3I: Wyjście 230 V (NC) dla zaworu rozdzielającego, styk zamienny z R3

Schemat całościowy

Schemat

Schemat poglądowy
Uwaga!
Schemat nie może zastąpić projektu technicznego przygotowanego przez projektanta z uprawnieniami.
Zapoznaj się przed montażem z instrukcją i warunkami gwarancyjnymi.

Zamknąć pokrywę przednią jednostki sterującej, mocując ją odpowiednią śrubą. Uważać na kabel pokrywy z przodu
podłączony z elektroniką oraz na listwę zaciskową znajdującą się po prawej stronie jednostki sterującej.
Gdy jednostka sterująca jest włączana po raz pierwszy, funkcje recyrkulacji muszą być aktywowane, jak pokazano w
odpowiednim rozdziale niniejszej instrukcji obsługi.

Schematy hydrauliczne

Schemat hydrauliczny

Dostawa CWU

Schemat hydrauliczny

Dostawa CWU z recyrkulacją

Schemat hydrauliczny

Schematy hydrauliczne z dodatkowymi funkcjami
Gotowe schematy jednostki sterującej można w łatwy i elastyczny sposób wzbogacić o dwie dodatkowe funkcje: dogrzewanie z funkcja
termostatu i/lub regulacja temperatury powrotu do zbiornika buforowego za pomocą zaworu rozdzielającego (opcja). Dla ułatwienia
poniższy schemat pokazuje model z aktywną recyrkulacją, jednak możliwy jest również schemat bez recyrkulacji

Schemat hydrauliczny

Dostawa CWU z recyrkulacją i dodatkową funkcją termostatu
S4 Dzięki temu schematowi hydraulicznemu możliwe jest zarządzanie dodatkowym źródłem ciepła.
S4: Głęboki czujnik temperatury TT/S2 do zbiornika buforowego (w pozycji średnio-wysokiej).
R1 R1: Styk napięciowy 230 V do uruchomienia źródła ciepła.

Schemat hydrauliczny

Dostawa CWU z recyrkulacją i regulacją temperatury powrotu .
Za pomocą tego schematu hydraulicznego możliwe jest zarządzanie zaworem
rozdzielającym z napędem silnikowym na powrocie aby kontrolować stratyfikację
S5: czujnik temperatury głębokiej TT/S2 dla zbiornika buforowego (w pozycji środkowej).
R3/R3I: Styk napięciowy 230 V do sterowania zaworem rozdzielającym.

Schemat hydrauliczny

Dostawa CWU z recyrkulacją, dodatkowa funkcja termostatu i kontrola temperatury powrotu
Za pomocą tego schematu hydraulicznego możliwe jest zarządzanie zarówno
dodatkowym źródłem ciepła, jak i napędzanego silnikiem zaworu rozdzielającego na
powrocie aby sterować stratyfikacją.

S4: czujnik temperatury głębokiej TT/S2 dla zbiornika buforowego (w pozycji średnio-wysokiej).
R1: Styk napięciowy 230 V do uruchomienia źródła ciepła.
R3/R3I: Styk napięciowy 230 V do sterowania zaworem rozdzielającym.
Uwaga: na schemacie 5 jednostka sterująca traktuje 25°C jako stałą temperaturę wewnątrz zbiornika buforowego, aby
zarządzać odchyleniami od tej wartości. W przypadku konieczności odczytu temperatury i przetworzenia wartości w
jednostce sterującej należy zamówić osobno czujnik TT/S2 i podłączyć go do skrzynki z czujnikami.
S5: opcjonalny czujnik temperatury głębokiej TT/S2 dla zbiornika buforowego (w pozycji środkowej)

Ustawienie

 • Przeczytać uważnie instrukcje jednostki sterującej;
 • Podłączyć;
 • Wybrać język, ustawić godzinę i datę jak opisano na
  stronach instrukcji

Aktywacja funkcji recyrkulacji (tylko w przypadku obecności specjalnego zestawu i sondy kontaktowej TR/P 4)
Aktywacja z głównego ekranu jednostki sterującej:

  • Nacisnąć [Esc], aby wejść do menuScreen z panelu
  • Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybrać z menu pozycję 6. Specjalna funkcja i potwierdzić wybór naciskając [OK].
  • Za pomocą klawiszy z strzałkami wybrać z menu pozycję 6.6 Zmienić 2 i potwierdzić wybór, naciskając [OK].
  • Wybrać pozycję 6.6.1 Cyrkulacja naciskając [OK]; ustawienie fabryczne to 'off’.
  • Nacisnąć [info], aby zmienić parametr, naciskając [+] ustawić 'on’
  • Potwierdzić wybór naciskając [OK] i wyjść z menu naciskając [Esc]
  • Przy wyjściu potwierdzić zapisanie zmiany naciskając [yes]
  • Powrócić do ekranu głównego, naciskając kilka razy [Esc].
  • Sprawdzić, czy obwód recyrkulacji z odpowiednią pompą obiegową i czujnikiem temperatury jest wyświetlany na schemacie hydraulicznym.

Napełnianie
Pompa została przetestowana pod ciśnieniem w zakładzie. Zalecamy jednak ponowne sprawdzenie połączeń.

 • Zbiornik buforowy musi być pod ciśnieniem (około 2 bar).
 • Powoli otworzyć zawór w pozycji 1 (zasilanie ze zbiornika buforowego);
 • Otworzyć powoli zawór w pozycji 2 (powrót do zbiornika buforowego);
 • Otworzyć powoli zawór w pozycji 3 (dopływ zimnej wody);
 • Otworzyć powoli zawór w pozycji 4 (wylot ciepłej wody użytkowej);
 • Otworzyć powoli jeden lub więcej otworów wylotowych na kilka minut, aby wypuścić powietrze z obiegu wtórnego;
 • Zamknąć otwory wylotowe;
 • Odpowietrzy zbiornik buforowy i w razie potrzeby przywróć ciśnienie.

Zalecenia/ Uwagi dotyczące przepustowości
Temperatura w zbiorniku buforowym musi być prawie o 5K wyższa niż żądana temperatura wody użytkowej. Wyższe różnice temperatury pozwalają na wydłużenie czasu dostawy ciepłej wody. Gdy woda jest zawapniona zaleca się nie przekraczać temperatury 70°C (dostarczane ze zbiornika buforowego), aby uniknąć osadzania się kamienia na drugiej stronie wymiennika płytowego.

Zalecenia

 • Absolutnie unikać skoków ciśnienia podczas pracy i napełniania systemu, aby uniknąć
  uszkodzenia czujnik VFS. Ewentualnie w jego bezpośrednim sąsiedztwie wstawić tłumik uderzeń
  hydraulicznych.
 • Czujnik VFS, w zależności od modelu, zaczyna rejestrować natężenie przepływu od 2 l/min. Dla
  uzyskania prawidłowej pracy zalecany jest minimalny przepływ 3÷4 l/min.
 • Czujnik VFS rejestruje również przepływ w obiegu recyrkulacyjnym (jeśli występuje): ta funkcja
  pozwala uniknąć załączania się pompy recyrkulacyjnej podczas normalnej pracy pompy. Proszę
  sprawdzić ustawienia tej funkcji w instrukcji jednostki sterującej.
 • Upewnić się, że instalacja elektryczna jest wyposażona w skuteczne uziemienie.

Minimalny poziom przepływu wody
Aby zapewnić stałą temperaturę CWU, wymagane jest minimalne natężenie przepływu. W poniższej tabeli przedstawiono przykładowy
pobór przy temperaturze wody zimnej 10°C na zasilaniu: przedstawiono minimalne pobory, niezbędne do zapewnienia pożądanej przez
użytkownika stabilności przy temperaturze 45°C, przy różnych założeniach temperatury wody w zbiorniku.

 • Temperatura wody zasilającej ze zbiornika
 • 55 °C
 • 60 °C
 • 65 °C
 • 70 °C
 • 75 °C
 • 80 °C
 • Minimalny pobór
 • 2 l/min
 • 2,5 l/min
 • 3 l/min
 • 3 l/min
 • 3,5 l/min
 • 4 l/min

Wykresy wydajności pompy
Poniższe wykresy odnoszą się do natężenia przepływu i temperatury zasilania ze zbiornika buforowego, zgodnie z żądaną temperaturą CWU. Pozwala to określić minimalną temperaturę zasilania potrzebną do dostarczenia CWU o wymaganej temperaturze i natężeniu przepływu. I odwrotnie możliwe jest również ustalenie maksymalnego użytecznego natężenia przepływu przy wybranej temperaturze CWU w stosunku do dostępnej temperatury przepływu.

Temperatura buforowa musi być prawie o 5 K wyższa od temperatury zadanej ciepłej wody użytkowej. Większe różnice temperatur pozwalają wydłużyć czas minimalnego poboru CWU.

Temperatura wody zasilającej ze zbiornika buforowego jako funkcja natężenia przepływu i temperatury CWU (temperatura zimnej wody na wlocie: 10 ± 5°C)

Wykres

Poniższy wykres przedstawia natężenie przepływu oraz temperaturę wody powracającej ze zbiornika buforowego w zależności od temperatury wymaganej dla CWU.
Jest to przydatne do określenia temperatury przełączania ewentualnego zaworu warstwowego
Temperatura wody powracającej jako funkcja natężenia przepływu i temperatury CWU (temperatura zimnej wody na wlocie: 10 ± 5°C)

Wykres
Jest the best

Copyright © 2023 Goheat Sp. z o.o All right reserved.